Adatvédelmi tájékoztató

A Swissparts Hungary Kft. (Adószám: 13377939-2-42, cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15., a továbbiakban: „Adatkezelő”, képviselője: Király Balázs, elérhetősége: info@swissparts.hu) az alábbiak szerint tájékoztatja partnereit, a www.swissparts.hu  oldalon regisztráló megrendelőket és a honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról és az érintettek jogairól.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a regisztrált felhasználó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az  Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan személyes adatot a hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős határozat kötelezi. Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adat továbbításának időpontját, annak jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok fajtájának meghatározását, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő a lent megjelölt adatfeldolgozókon kívül nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében.

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

Adatkezelő minden olyan lépést megtesz, amely ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatokat biztonságosan tárolja és az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozza.

1. Fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2. Adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Kapcsolatfelvételhez, ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: az info@swissparts.hu e-mail címre, telefonon és személyesen érkező ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása, ajánlatok kiadása.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek alapján. Az érdeklődések, ajánlatok nyilvántartása, a későbbi szerződést megelőző kapcsolattartás és a kapcsolattartók adatainak nyilvántartása az Adatkezelő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • e-mail cím (azonosító),
 • telefonszám
 • egyedi azonosító.

Adatkezelés tervezett határideje: ajánlatkérés beérkezését követő naptári év júniusának utolsó napjáig, vagy az Felhasználó tiltakozásáig.

2.2. Webáruház üzemeltetéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: a honlap működtetése, webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele, a Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése. A webáruházon keresztül leadott megrendelések feldolgozása, kezelése.

Adatkezelés jogalapja: a honlapon regisztrálók önkéntes hozzájárulása alapján. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, regisztrációval, vásárlással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • IP cím,
 • egyedi azonosító.

A felhasználóhoz kapcsolódó, alábbi adatok kerülnek még rögzítésre: az általa megvásárolt termékek, a fizetési mód, a vásárlásainak összege.

Adatkezelés tervezett határideje: a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

2.3. megrendelések feldolgozásához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: a megrendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenység.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése alapján.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Adatkezelés tervezett határideje:  5 év.

2.4. Számla kiállításához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítése során a számla kiállításához szükséges adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség alapján. Az adatok megadása a szerződés létrejöttének feltétele. A kiállított számlákat a 2000. C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • számlázási cím,
 • egyedi azonosító.

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év.

2.5. Megrendelések átadásához, átvételéhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: az áru átvétele vagy kiadása során az áru átadójának/átvevőjének adatai a szállítólevélen vagy átadási-/átvételi bizonylaton rögzítésre kerülhetnek.  Fényképes igazolvány bemutatásával az Adatkezelő ellenőrizheti az áru átadójának/átvevőjének személyazonosságát.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek alapján. Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan az árut átvevő természetes személy adatainak nyilvántartása.

Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes- vagy jogi személy előzetes tájékoztatása, vagy a helyszínen az árut átadó/átvevő személy adatközlése alapján.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • fényképes igazolvány száma,
 • aláírás.

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

2.6. Termékek kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a megrendelt termékek futárszolgálat igénybevételével történő, címre, vagy átvételi pontra történő kiszállítása.

Adatkezelés jogalapja: szerződés tejesítése alapján.

Adatok forrása: A megrendelést leadó előzetes tájékoztatása alapján.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • szállítási cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • egyedi azonosító.

Adatkezelés tervezett határideje: 5 évig vagy a Megrendelő tiltakozásáig.

2.7. Garanciális ügyintézéshez, visszáru kezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: az Adatkezelőnél vásárolt termékek törvényi határidőn belüli garanciális és visszáru ügyintézése érdekében végzett adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja magánszemélyek esetében: jogi kötelezettség alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint.

Adatkezelés jogalapja jogi személyek esetében: jogos érdek alapján. Az Adatkezelő jogos érdeke a garanciális ügyintézés során a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • garancia jegy,
 • számla másolat,
 • egyedi azonosító.

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év.

2.8. Marketing célú megkereséshez és hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja: marketing célú megkeresés, új szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás alapján. Az adatkezelést a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatása alapján végezzük.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

Adatkezelés tervezett határideje: a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

3. Érintettek köre

www.swissparts.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek, valamint az Adatkezelő üzletében szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek és a jogi személyek kapcsolattartói.

4. Az Érintettek jogai

Az Érintettek a info@swissparts.hu e-mail címen, vagy a bevezetőben megjelölt elérhetőségen:

 • tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről,
 • kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését,
 • kérhetik személyes adataik törlését, az adatkezelés korlátozását,
 • kérhetik személyes adataik más adatkezelőnek történő átadását,
 • rendelkezhetnek az adatkezeléshez adott hozzájárulásuk visszavonásáról.

Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül megadja a szükséges tájékoztatást a kérelmezőnek.

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (esetleges) továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről írásban tájékoztatja az érintettet.

5. Kiskorúakra vonatkozó adatkezelés

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, ezért kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adják meg személyes adataikat az Adatkezelőnek!

Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti személyektől mégis személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk az adatok törléséhez szükséges intézkedésekről.

6. Analitika

Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatását használja a weboldalról gyűjtött adatok és a felhasználó weboldalon tanúsított viselkedésének elemzésére, valamint a Google Serach Console-t a weboldal keresőoptimalizálására és a felhasználói elégedettség mérésére.

Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A Google Analytics szolgáltatás számára elérhető adatok korlátozása az alábbi linkeken elérhető beépülő modul letöltésével és webböngészőbe való telepítésével lehetséges:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

7. Weboldal-látogatottsági adatok („cookie”-k, „web beacon”-ok)

Az Adatkezelő honlapjának használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat („cookie”-k) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

 • adatfeljegyzés,
 • a felhasználó azonosítása,
 • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése,
 • a szolgáltatás hatékonyságának növelése,
 • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása, vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. „session cookie”-k a „cookie”-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a „cookie”-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • értesítést kap arról, ha az adatkezelő „cookie”-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a „cookie”-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a „cookie”-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A „cookie”-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Adatkezelő által elhelyezett „cookie”-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó „web beacon”-t (más kifejezéssel „web bug”-ot) illeszthet be. A „web beacon” egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A „web beacon”-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a „cookie”-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a „web beacon”-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a „web bug”-ok letöltését (a „cookie”-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a „web beacon”-ökkel kapcsolatban a http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon címen érhető el.

8. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásához való jogát, különösen akkor, ha azt jogszabály kötelezővé teszi, vagy a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások köre bővül. Mindez nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására vonatkozó tájékoztatást a honlapján – legalább 15 nappal korábban – közzéteszi.

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon.

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók felé továbbíthatja az adatokat:

Számlázási szolgáltató adatai:

név: KBOSS.hu Kft.
székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
adószám: 13421739-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-303201
telefonszám: +36 30 354 4789
e-mail cím: info@szamlazz.hu
https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

Tárhely szolgáltató adatai:
név: Magyar Hosting Kft.
székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
adószám: 23495919-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-968314
telefonszám: +36 1 700 2254
e-mail cím: info@mhosting.hu
https://www.mhosting.hu/kapcsolat

Futárszolgálat adatai:
név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
adószám: 12369410-2-44
cégjegyzékszám: 13-09-111755
e-mail cím: info@gls-hungary.com
https://gls-group.eu/HU/hu/cegadatok

Hírlevélküldő-rendszer szolgáltató adatai:
név: The Rocket Science Group, LLC
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/contact/

9. Jogorvoslati lehetőség

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bejelentéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
telefonszám: +36 1 391 1400
email-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

Jogainak sérelme esetén a felhasználó bírósághoz fordulhat. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az  illetékes, azonban a per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Budapest, 2019. január 28.

Total Views: 2914 ,